Terms & conditions

Definities

 

 1. Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden van BOOSTCHARGE BV, met zetel te 8800 Roeselare, Rolariusweg 7, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0764.618.435 (hierna de « Vennootschap » genoemd) en haar Klant/Gebruiker betreffende het rechtmatig gebruik van de App, de Website, de Portal en de daar aangeboden Diensten.

 2. Account: een persoonlijk account voor een Klant / Gebruiker waarmee de Klant, resp. Gebruiker toegang krijgt tot de App, de Website en de Portal.

 3. App: de BOOSTCHARGE app via dewelke de Vennootschap haar Diensten aanbiedt.

 4. Authentificatiemiddelen: de middelen die de Vennootschap ter beschikking stelt om zich te identificeren, teneinde een laadsessie op te

  starten aan een publiek Laadstation. Dit gebeurt door middel van een fysieke kaart (de Laadpas), de App, bankkaart, of enig ander

  middel dat de Vennootschap in de toekomst implementeert.

 5. Gebruiker: elke natuurlijke persoon die gebruik maakt van de App, de Website, de Portal en daarbij horende Diensten. In het geval de

  Klant in eigen naam en voor eigen rekening een Account aanmaakt (in een B2B of B2C context) is de Klant eveneens de Gebruiker (en bestaat er geen onderscheid tussen Klant en Gebruiker). Anderzijds kan de Gebruiker ook toegevoegd zijn en een Account toegewezen zijn door een Klant (in een B2B context), waarbij de Gebruiker zelf geen contract heeft gesloten met de Vennootschap.

 6. Klant: elke klant (onderneming/rechtspersoon/consument) die een overeenkomst afsluit en een account aanmaakt bij de Vennootschap voor het gebruik van de App, de Website en de Portal en de daar aangeboden Diensten, voor eigen gebruik of desgevallend voor een aantal door de Klant aangewezen Gebruikers. De term klant wordt dus gebruikt voor de initiële klant waarmee de Vennootschap de overeenkomst heeft gesloten.

 7. Laadpas: De laadpas (fysieke kaart) uitgegeven door de Vennootschap, die door de Gebruiker wordt aangewend om zich te authenthificeren aan een publiek opengesteld Laadstation teneinde diens wagen op te laden tegen betaling.

 8. Laadstation: een publieke laadpaal via dewelke een elektrisch voertuig kan geladen worden.

 9. Diensten: diensten aangeboden door de Vennootschap, zijnde:

 10. . De toegang tot en het gebruik van de App, de Website en de Portal

 11. Het beheer van de eventuele Gebruikers en Account.

 12. De mogelijkheid om een elektrische wagen/vervoersmidddel aan een publiek Laadstation op te laden en deze laadsessie te

 13. betalen via identificatie met het BOOSTCHARGE Authentificatiemiddel

 14. Portal: de Optimile Portal gebrand voor BOOSTCHARGE (te gebruiken door Klanten in een B2B context)

 15. Website: de BOOSTCHARGE website www.boostcharge.com via dewelke de Diensten worden aangeboden.

Artikel 1 Toepasbaarheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen de Vennootschap en haar Klant.

 2. Deze algemene voorwaarden zullen steeds beschikbaar zijn in de App, op de Website/Portal. Door het aanmaken van een Account of het registreren als Gebruiker erkent de Klant resp. de Gebruiker kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en ze te aanvaarden.

 3. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om haar Algemene Voorwaarden op ieder moment aan te passen of te wijzigen na voorafgaande schriftelijk/elektronische kennisgeving aan de Klant, resp. de Gebruiker. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn slechts van toepassing op de contractuele relatie nadat de wijzigingen werden doorgevoerd en ter kennis gebracht aan de Klant, resp. de Gebruiker.

 4. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze Algemene Voorwaarden of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie. In zulk geval zullen de Vennootschap en de Klant, resp. de Gebruiker trachten de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling. Komen partijen niet tot een akkoord, dan kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.

 5. De Vennootschap, de Klant en de Gebruiker bevestigen uitdrukkelijk deze Algemene Voorwaarden en al haar bepalingen indachtig als evenwichtig te beschouwen. In het bijzonder erkennen partijen dat de uit te voeren contractuele prestaties en de opgenomen verantwoordelijkheden en risico’s redelijk en evenwichtig zijn in het licht van de overeengekomen voorwaarden.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komst slechts tot stand na aanvaarding van de Algemene Voorwaarden bij het registeren van een Account. De aanvaarding impliceert tevens dat de Klant verzaakt aan de eventuele toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.

 2. In het geval de Klant in eigen naam en ten behoeve van zichzelf een Klanten-account aanmaakt (in een B2B of B2C context) is de Klant eveneens de Gebruiker van de van Diensten en bestaat er geen onderscheid tussen de Klant en de Gebruiker. Anderzijds kan een B2B-Klant met een Klanten-account verschillende Gebruikers toevoegen die elk een eigen Gebruikers-account zullen hebben. Het Is de B2B-Klant uitsluitend toegestaan om werknemers of zelfstandige dienstverleners van de Klant toe te voegen als Gebruikers (verbonden door een arbeids- of een dienstverleningsovereenkomst en in uitvoering hiervan). In geval de Gebruiker niet langer werknemer / zelfstandige dienstverlener is van de Klant, kan de gewezen Gebruiker ervoor opteren rechtstreeks Klant te worden van de Vennootschap.

 3. Accounts en inloggegevens zijn strikt persoonlijk, moeten vertrouwelijk worden gehouden en mogen niet gedeeld worden. Indien de Klant en/of Gebruiker ongeoorloofde toegang of gebruik ontdekt, zal deze de Vennootschap hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. De Vennootschap zal het recht hebben om alle nodige of nuttige maatregelen te nemen om dergelijke toegang en/of gebruik te verhelpen.

 4. Elke Klant dient de Algemene voorwaarden te aanvaarden bij het aanmaken van een Account. Een Gebruiker aanvaardt de Algemene Voorwaarden bij het activeren van de Account.

Maatschappelijke zetel
Rolariusweg 7 • 8800 Roeselare • info@boostcharge.com BE 0764618435

5. De Klant/Gebruiker kan zijn Account ten allen tijde kosteloos beëindigen. De account kan verwijderd worden via het sturen van een email (met ontvangstbevestiging) naar info@bootscharge.com. Diensten die werden afgenomen, maar nog niet in rekening werden gebracht, zullen nog afgerekend worden alvorens de account te verwijderen en de Laadpas wordt gedeactiveerd.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

 1. De Klant is gehouden tot een vlotte samenwerking en de nodige ondersteuning bij de uitvoering van de overeenkomst. Dit omvat onder meer het verstrekken van alle noodzakelijke gegevens die de Vennootschap nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst.

 2. De uitvoering van de Diensten wordt in de regel beschouwd als een inspanningsverbintenis. De Vennootschap zal steeds de gepaste zorgvuldigheid en goede trouw aan de dag leggen en zal de Diensten steeds naar best inzicht en vermogen uitvoeren, evenwel zonder een bepaald resultaat te garanderen. De App, de Website en de Portal worden aan de Klant, resp. de Gebruiker ter beschikking gesteld zoals deze op dat moment is, zonder een garantie te kunnen geven dat deze voortdurend en ononderbroken beschikbaar zal zijn. De Vennootschap doet al het redelijke om de tijdelijke onbeschikbaarheid zo veel mogelijk te beperken, resp. op te lossen.

 3. De Klant/Gebruiker draagt zorg voor diens Authentificatiemiddel zoals het een normaal zorgvuldig persoon betaamt.

 4. De Vennootschap zal steeds naar best vermogen inspanning leveren om stroom te leveren voor het opladen van de elektrische

  wagen/vervoersmidddel zonder onderbrekingen of storingen. Laadsessies kunnen evenwel onderbroken worden door technische problemen, stroomstoringen of andere situaties van overmacht (cfr. artikel 8). De Vennootschap is geen schadevergoeding verschuldigd als onder gebeurlijke omstandigheden geen of met onderbrekingen stroom kan geleverd worden.

Artikel 4 Prijzen

 1. De Vennootschap streeft ernaar via de App de BOOSTCHARGE Laadstations en andere publieke Laadstations weer te geven die beschikbaar zijn op de locatie waar de Gebruiker zich bevindt of die de Gebruiker ingeeft, evenals de prijs van de laadsessies. De Website/Portal geeft enkel de BOOSTCHARGE Laadstations weer, evenals de prijs van de laadsessies.

 2. De prijzen die de Vennootschap rekent per KWH staan vermeld op de BOOSTCHARGE Website/Portal, de BOOSTCHARGE App, en op de BOOSTCHARGE laderschermen. BOOSTCHARGE mag de prijzen die zij rekent per KWH ten allen tijde aanpassen.

 3. De prijzen die voor de laadsessies gelden zijn de prijzen op het moment dat de laadsessie(s) start.

 4. Bij een latere wijziging van de prijzen doet dit geen enkel recht in hoofde van de Klant/Gebruiker ontstaan op een retroactieve

  compensatie met betrekking reeds betaalde bedragen voor laadsessies.

 5. Met betrekking tot laadsessies, dient een onderscheid gemaakt te worden tussen Laadstations volledig in het beheer van de

  Vennootschap en andere publieke Laadstations. Bij dergelijke publieke Laadstations, die op de App worden geafficheerd maar uitgebaat door derden, kan de Vennootschap niet aansprakelijk gehouden worden voor de info rond de toepasselijke tarieven. Bij dergelijke publieke laadstations kunnen ook extra kosten door derden worden aangerekend.

Artikel 5 Laadpas

 1. De Klant kan ervoor opteren om tegen betaling van de prijs (een) Laadpas(sen) aan te vragen bij de Vennootschap (desgevallend voor verschillende Gebruikers) als Authentificatiemiddel bij gebruik van de laaddiensten. Eens de Klant de Laadpas(sen) heeft ontvangen, dient de Klant de Vennootschap hiervan op de hoogte te brengen op de manier vermeld in de instructies die samen de Laadpas worden opgestuurd.

 2. De Laadpas bevat een ID-nummer waarmee de Gebruiker geïdentificeerd kan worden. De Vennootschap behoudt te allen tijde de mogelijkheid om een nieuw Authentificatiemiddel in te voeren naast of ter vervanging van de Laadpas.
  De Vennootschap kan de activering van de Laadpas en de andere Authentificatiemiddelen weigeren om redenen die verband houden met het vermoeden van fraude, wanbetaling in het verleden, het onvermogen om de identiteit van de toekomstige Gebruiker te verifiëren en/of zolang de activeringsprocedure niet volledig is uitgevoerd door de toekomstige Gebruiker.
  De Vennootschap kan op eigen initiatief het gebruik van de Laadpas en de andere Authentificatiemiddelen blokkeren om redenen die verband houden met de veiligheid ervan, in geval van vermoeden van ongeoorloofd of frauduleus gebruik, in geval van niet-nakoming van de contractuele verplichtingen door de Klant of de Gebruiker en in geval van een aanzienlijk risico dat de Klant of de Gebruiker niet in staat is om zijn betalingsverplichting na te komen. Deze beslissing wordt met redenen omkleed en met alle middelen aan de Klant, resp. de Gebruiker meegedeeld. Deze verbindt zich ertoe het gebruik zo snel mogelijk te staken. In geval voornoemde omstandigheden zich voordoen in hoofde van de Klant, is de Vennootschap gerechtigd om de blokkering toe te passen ten aanzien van alle Gebruikers verbonden aan de Klant.

 3. De Gebruiker kan de Laadpas of de andere Authentificatiemiddelen gebruiken om voertuig elektrisch op te laden aan één van de geconnecteerde publiek opengestelde laadpalen die zichtbaar zijn in de App. De Gebruiker garandeert dat deze de Laadpas enkel voor voornoemd doeleinde zal aanwenden en de Vennootschap te vrijwaren voor enige schade voortvloeiend uit het onrechtmatige gebruik ervan.

 4. Indien de Gebruiker niet langer gebruik wenst te maken van de Laadpas, moet deze door de Gebruiker zelf gedeactiveerd worden in de App, op de Website/Portal en fysiek buiten werking gesteld worden. Enige betaling die alsnog zou plaatsvinden bij gebrek het nemen van voorgaande maatregelen, blijft verschuldigd door de Klant/Gebruiker.

 5. De Gebruiker draagt zorg voor diens Laadpas en andere Authentificatiemiddelen zoals het een normaal zorgvuldig persoon betaamt. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de Laadpas en andere Authentificatiemiddelen te allen tijde op een veilige plaats te bewaren, regelmatig te controleren of ze nog in zijn bezit zijn, ze nooit binnen het bereik van een derde te laten, niemand toe te laten ze te gebruiken, na elke transactie terug te nemen en de (eventuele) identificatiegegevens van de Laadpas en andere authentificatiemiddelen vertrouwelijk te houden.

 6. De gebruiker dient de Vennootschap onmiddellijk op de hoogte te brengen van enige schade of zichtbaar gebrek bij ontvangst of daarna. In geval van schade bij ontvangst van de Laadpas, heeft de Gebruiker recht op een nieuwe Laadpas zonder dat de Vennootschap hier bijkomende kosten voor aanrekent. Enige schade die zou ontstaan tijdens het gebruik van de Laadpas leidt in geen geval tot de aansprakelijkheid van de Vennootschap. Bij schade aan de Laadpas zal de Klant hiervan melding maken aan de Vennootschap, evenals een uiteenzetting van de betreffende schade aan de Laadpas. De Vennootschap zal hierop een nieuwe Laadpas aan de Klant ter beschikking stellen en de kosten aan de Klant kunnen doorrekenen.

 7. De Gebruiker moet de Vennootschap op de hoogte brengen van het verlies of de diefstal van zijn Laadpas of ander Authentificatiemiddel, van de verduistering of van elk ongeoorloofd gebruik ervan (of van elk risico daarop) of van zijn gegevens, zodra hij er kennis van heeft gekregen, om de blokkering ervan te vragen. De Klant of de Gebruiker contacteert de Vennootschap via de op de App, of op de Website/Portal vermelde communicatiekanalen. Tot het moment van blokkering is de Klant/Gebruiker volledig aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit verlies, onbevoegd gebruik, diefstal of misbruik van de Laadpas of het ander Authentificatiemiddel.
  Alle transacties die zijn gedaan voordat de Laadpas of het ander Authentificatiemiddel is geblokkeerd komen voor rekening van de Klant, resp. Gebruiker. Indien een Laadpas waarvan het verlies of de diefstal door is gemeld, wordt teruggevonden, moet de Klant deze vernietigen en wachten op de ontvangst van een vervangende Laadpas. Bij aangifte van verlies of diefstal zal de Vennootschap de Klant op de hoogte brengen van de kosten die verbonden zijn aan de heruitgifte van de Laadpas.

 8. In geval van verlies of diefstal van de Laadpas of een ander Authentificatiemiddel, in geval van verduistering ervan, in geval van onjuistheden met betrekking tot de gegevens of van vervalsing van deze gegevens, zijn de verliezen die voortvloeien uit transacties ten laste van de Klant.

Artikel 6 Betaling / niet – laattijdige betaling Postpaid - domiciliering

 1. Betaling gebeurt via automatische overschrijving via een koppeling aan een kredietkaart ingesteld via Twikey (SEPA mandaat).

 2. In dat geval wordt de Klant/Gebruiker doorverwezen naar Twikey voor het ondertekenen van het mandaat/de overeenkomst. Door gebruik te maken van deze dienst aanvaardt de Klant/de Gebruiker de algemene voorwaarden van Twikey,te raadplegen via volgend hyperlink: https://www.twikey.com/be/tc.html

 3. In geval de automatische betaling niet mogelijk blijkt (omwille van een ontoereikend saldo, fout rekeningnummer, intrekking opdracht etc.) wordt een betaalverzoek gestuurd. Indien deze niet (of niet tijdig) betaald wordt, heeft de Vennootschap het recht de toegang tot de App, en/of de Website/Portal op te schorten totdat de Klant/Gebruiker de juiste machtiging geeft.

 4. Indien de Klant, resp. de Gebruiker enig bedrag niet of niet volledig betaalt op de vervaldag, of enige andere betaling die aan de Vennootschap verschuldigd is op grond van enige overeenkomst tussen partijen en/of deze Algemene Voorwaarden, niet volledig betaalt op de vervaldag, dan:

  (i) wordt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest aangerekend van 1% per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd;
  (ii) wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met alle inningskosten van de Vennootschap verbonden aan de invordering van de schuld alsook met 10% van het factuurbedrag ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van de Vennootschap om een hogere schadevergoeding te eisen;

  (iii) behoudt de Vennootschap zich het recht voor om de toegang tot het Account, de App, en de Website/Portal onmiddellijk op te schorten, net als de mogelijkheid om Diensten af te nemen en gebruik te maken van de Laadpas voor het starten van laadsessies aan Laadstations.

 5. In geval van niet- of laattijdige betaling door de Klant, kan de Vennootschap deze rechten naar keuze opschorten ten aanzien van de Klant en/of (al) diens Gebruikers; in geval van niet- of laattijdige betaling door een specifieke Gebruiker, worden enkel de rechten van die Gebruiker opgeschort. Onderhavig opschortingsrecht geldt tot alle openstaande bedragen (inclusief verwijlinteresten en kosten) zijn voldaan. De Vennootschap kan door de Klant, noch door de Gebruikers aansprakelijk gesteld kan worden voor de correcte toepassing van dit opschortingsrecht en de gevolgen hiervan. De Gebruikers die hierdoor getroffen worden in kader van niet-betaling door de Klant, dienen zich te richten tot de Klant. In elk geval zullen de kosten van opschorting en heractivering van het Account, de App, en de Website/Portal en de Diensten voor rekening van de Klant komen.

 6. Hetzelfde geldt in geval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, staking van betaling, alsook bij elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de Klant.
  In geval van niet- of laattijdige betaling door een Gebruiker (te onderscheiden van de Klant), zal de Vennootschap in eerste instantie de Gebruiker aanmanen tot betaling.

  Indien betaling door de Gebruiker na twee aanmaningen uitblijft, is de Klant hoofdelijk gehouden tot betaling.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de Vennootschap wordt altijd beoordeeld in het licht van de inspanningsverplichting die de Vennootschap is aangegaan. In geval van tekortkomingen is de aansprakelijkheid van de Vennootschap beperkt tot het(opnieuw) verrichten van de ontbrekende of gebrekkige Diensten. Indien het (opnieuw) leveren van de Diensten niet (meer) mogelijk of redelijk is, behoudt de Vennootschap het recht om een adequate oplossing of vergoeding te voorzien.
 2. De Vennootschap is niet verantwoordelijk voor problemen of schade die voortvloeien uit de hardware die de Klant / Gebruiker hanteert om de App, of de Website/Portal te gebruiken, de netwerkverbindingen van de Klant of de Gebruiker, of andere problemen die verband houden met het internet.

 3. De Klant en de Gebruikers kunnen geen aanspraak maken op waarborg/vrijwaring door de Vennootschap voor:

  - Schade veroorzaakt door foutieve, onvolledige of laattijdige gegevens en instructies afkomstig van de Klant/Gebruiker;
  - Schade rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door een daad van de Klant/Gebruiker of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door het niet naleven van de overeenkomst, een fout of nalatigheid;
  - Schade ontstaan door gebrekkige werking of connectie van het toestel waarmee de Klant of de Gebruiker toegang tot de App, of de Website/Portal wenst;
  - Schade ontstaan door diefstal van het wachtwoord van het Account, dan wel verlies van het wachtwoord van het Account door nalatigheid van de Klant resp. de Gebruiker;
  - Schade veroorzaakt door derde partijen;
  - Schade als gevolg van storingen in de netwerkcommunicatie;
  - Schade aan de Laadpas;
  - Schade veroorzaakt door foutief gebruik van de Laadpas of de andere Authentificatiemiddelen;
  - Schade veroorzaakt o.a. door het foutief gebruik van het Laadstation;
  - Het gebruik van de Laadpas na verlies of diefstal van de Laadpas, het gebruik van de andere Authentificatiemiddelen na gebruik door een derde zonder toestemming van de Klant, resp. Gebruiker;
  - Schade veroorzaakt door het onjuiste of inadequaat gebruik van een Account, de App, de Website/Portal en/of de Diensten;
  - Indirecte of onrechtstreekse schade (schade aan derden of enige gevolgschade zoals maar niet beperkt tot winstderving, verlies van kostenbesparing, verlies van inkomsten, verlies door business interruption of schade aan derden);
  - Bijkomende schade ontstaan door verder gebruik van een Account, de App, de Website/Portal, de Laadpas of de andere Authentificatiemiddelen, of verdere toepassing door de Klant / Gebruiker na vaststelling van een gebrek;
  - Schade ontstaan door overmacht en overeenkomstig de bepalingen van Artikel 8;

 4. De aansprakelijkheid van de Vennootschap kan enkel weerhouden worden door de rechtstreekse Klant van de Vennootschap en door de Gebruiker, en niet door derden.

 5. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de Gebruikers die door de Klant een Account toegewezen krijgen. Deze verantwoordelijkheid betreft onder meer: het accepteren en naleven van deze Algemene Voorwaarden, het accepteren en naleven, de uitvoering van de overeenkomst. Specifiek wat betreft betalingsverbintenissen van een Gebruiker aan wie een Account werd toegewezen door een Klant, komen partijen overeen dat de Klant door de Vennootschap hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden indien de Gebruiker diens betalingsverbintenissen niet nakomt ten aanzien van de Vennootschap na twee vergeefse aanmaningen of ingebrekestellingen hiertoe.

 6. De aansprakelijkheid van de Klant / Gebruiker blijft verder lopen na deactivering van het Account.

Artikel 8 Overmacht

De Vennootschap is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis tegenover de Klant ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door de Vennootschap geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van de Vennootschap zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst al te voorzien. De volgende gevallen worden alleszins als overmacht beschouwd: machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische-, informatica-, internet- of telecommunicatie/stroomstoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van weigering of annulering van een vergunning of een licentie), brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden. Indien de Vennootschap zich op overmacht beroept, is zij niet verplicht om het ontoerekenbare of onvoorziene karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van de Vennootschap opgeschort. Ingeval de overmacht langer dan twee maanden zou duren, is de Vennootschap gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de Vennootschap tot betaling van enige vergoeding aan de cliënt kan worden gehouden.

Artikel 9 Intellectuele Eigendomsrechten

Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven eigendom van de Vennootschap, beschermd door de intellectuele eigendomsrechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de Vennootschap behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen gelijk aan 25.000 EUR per inbreuk, onverminderd het recht om hogere schade te eisen. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven. Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden door de Vennootschap. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. De inhoud van de App/Website/Portal, afbeeldingen, logo’s, tekeningen, foto’s, data, productnamen, teksten, enz. zijn beschermd door het auteursrecht en andere (intellectuele) eigendomsrechten en verdragsbepalingen.

Artikel 10 Verwerking klantgegevens (privacy)

1. De verzameling door de Vennootschap van persoonsgegevens van de (potentiële) Klant en/of de Gebruiker(s) zal plaatsvinden in overeenstemming met de privacyverklaring van de Vennootschap. In dat geval treedt de Vennootschap op als verwerkingsverantwoordelijke. Deze privacyverklaring bevat informatie over de persoonsgegevens die door de Vennootschap worden verzameld, alsook over de wijze waarop de Vennootschap deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. De privacyverklaring van de Vennootschap kan worden geraadpleegd op de App/Website/Portal. Door beroep te doen op de Diensten van de Vennootschap, erkennen de Klant en de Gebruiker de privacyverklaring te hebben gelezen en deze te aanvaarden.

2. Persoonlijke data zullen enkel verwerkt worden voor promotionele doeleinden, persoonlijke reclame en/of andere (re)marketing doeleinden. De Vennootschap zal deze persoonlijke informatie nooit doorgeven aan derde partijen, tenzij dit expliciet wordt aangevraagd door gerechtelijke autoriteiten of wanneer het wettelijk verplicht is om dat te doen. De klant heeft op elk moment het recht om zijn/haar persoonlijke informatie aan te passen of te bekijken. De klant heeft eveneens het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor directe marketing initiatieven. Enkel klanten die hiervoor nadrukkelijk toestemming hebben gegeven worden opgenomen in de nieuwsbrief van de Vennootschap. Uitschrijven kan op eenvoudig verzoek van de klant.

Artikel 11 Confidentialiteit

 1. Alle informatie van vertrouwelijke aard (met inbegrip van maar niet beperkt tot alle informatie van financiële, commerciële, juridische, fiscale, sociale, technische en organisatorische aard, bedrijfs- en handelsgeheimen, gegevens van zakenpartners, klanten en leveranciers, gegevens van werknemers, persoonsgegevens, programma's, broncodes, computerprogramma's, computercode, modules, scripts, algoritmen, kenmerken en werkwijzen, uitvindingen (al dan niet octrooieerbaar), processen, schema's, testprocedures, softwareontwerp en ontwerp- en functiespecificaties) die door de Vennootschap aan de Klant of de Gebruiker worden bekendgemaakt vóór het aangaan van de overeenkomst, alsmede tijdens de overeenkomst zullen door de Klant en de Gebruiker als vertrouwelijk worden beschouwd en met de grootste geheimhouding worden behandeld.

 2. Deze geheimhoudingsplicht geldt tijdens de contractuele relatie tussen de Vennootschap en de Klant / Gebruiker en blijft bestaan voor een periode van 3 jaar vanaf de beëindiging ervan om welke reden dan ook.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen van welke aard ook vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtsgebied waar de zetel van de Vennootschap is gevestigd.

Open Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe locaties. Interesse? configuratie-instellingen